Office

BC VODNY
Address: Moscow, Golovinskoe Highway,
5, K.1, pom. 9017-2
Tel .: +7 (495) 79-818-77
E-mail: info@settestudio.ru
Mon-Fri, from 10:00 to 18:00.

Factory

Address: Moscow region, Podolsk,
Neftebazovsky passage, 7
Tel .: +7 (495) 79-818-77
E-mail: info@settestudio.ru
Mon-Fri, from 10:00 to 18:00.